Zasada równości szans i niedyskryminacji

By | 28 września 2017

ologowanie

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Zespół Projektu realizuje projekt ”WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” RPMA.09.01.00-14-7930/17 zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
dostępne pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf

Kadra projektu została zapoznana z wyżej wymienionymi wytycznymi oraz została zobligowana do przestrzegania ich przez cały okres trwania projektu.

ologowanie_dol