Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie
„ABC- Aktywnym Być Czas”:

nr Projektu: RPMA.09.01.00-14-8142/17


 •  Osoby bierne zawodowo zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego
 •  Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia

 

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby 50+
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ
 • Osoby korzystające ze świadczeń z Pomocy Społecznej
 • Osoby o niskich kwalifikacjach


Celem Projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowo-edukacyjna oraz zdolność do zatrudnienia u 72 osób lub rodzin spełniających kryteria grupy docelowej.


Uczestnikom zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje
 • Porady prawne, psychologiczne i rodzinne
 • Catering podczas szkolenia

 

Dla Uczestników Projektu przewidziano następujące wsparcie:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów
 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, rodzinne)
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Pośrednictwo pracy
 • Trening kompetencji i umiejętności cyfrowych
 • Szkolenie zawodowe
 • Staż zawodowy

 

Wartość Projektu: 995 865,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 796 692,40 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. do 31.01.2018 r.


Szczegółowe informacje:
Nr telefonu: 699 670 301
e-mail: aktywnym.byc@nskonsulting.pl