Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywizuj się i pracuj!”

 

Celem projektu: „Aktywizuj się i pracuj” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnie z potrzebami Uczestników/Uczestniczek i potrzebami regionalnego rynku pracy, zwiększające zdolność do zatrudnienia 60 osób (36K/24M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w woj. lubelskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 100% osób zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne ( z ustalonym I lub II profilem pomocy), należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach, w tym:

 • - co najmniej 36 osób to osoby długotrwale bezrobotne,
 • - co najmniej 9 osób to rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
 • - co najmniej 30 osób to osoby z niepełnosprawnościami .

   

  Cel ma zostać osiągnięty poprzez skorzystanie z zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy obejmującej:

   

  • 1. Poradnictwo zawodowe połączone z IPD (obligatoryjnie dla wszystkich 60 UP),
  • 2. Szkolenia zawodowe (obligatoryjnie dla wszystkich 60 UP), do wyboru jedno:
  • - opiekun seniora,
  • - sortowacz surowców wtórnych,
  • - monter urządzeń energii odnawialnej,
  • - ogrodnik terenów zieleni,
  • - kosztorysant budowlany,
  • - przedstawiciel handlowy,
  • - specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
  • - pracownik ochrony fizycznej bez licencji,
  • - magazynier.
  • 3. Staże zawodowe dla maksymalnie 30 UP,
  • 4. Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 30 UP,
  • 5. Wsparcie mobilności zawodowej dla maksymalnie 20 UP.

    

   Rezultaty:

  • 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 80%, tj. 48 osób,
  • 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, oraz łącznie z pracującymi w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu: 45%, tj. 27 osób.

    

   Wartość projektu:

   954 579,00 PLN
   Wkład Funduszy Europejskich:

   811 392, 15 PLN
   Okres realizacji projektu:

   01.06.2016 r. – 30.04.2017 r.

    

   Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

    

   KONTAKT:
   Biuro Projektu: „Aktywizuj się i pracuj!”
   ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
   e-mail: aktywizujsieipracuj@nskonsulting.pl
   Tel. 533-317-655
   Biuro czynne w godz. 8-16