Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywni od dziś!”

 

Celem projektu: „Aktywni od dziś!” jest zaktywizowanie społeczno- zawodowe minimum 56% spośród 60(36K/24M) osób z niepełnosprawnościami, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie łódzkim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) obszary powiatów na obszarze ŁOM: miasto Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.


Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób pozostających bez zatrudnienia, szczególnie długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo.


Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez skorzystanie obligatoryjnie przez wszystkich 60 Uczestników Projektu z zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy obejmującej następujące formy wsparcia:

 

    • Poradnictwo psychologiczne, służące szczegółowemu rozpoznaniu sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ich barier i trudności w reintegracji.

     

    • Trening kompetencji i umiejętności społecznych, gdzie będą prowadzone warsztaty samopoznania oraz trening asertywności.

     

    • Coaching- wsparcie w osiąganiu celów, pomocne w godzeniu życia osobistego z zawodowym i przeciwdziałaniu barierom spotykanym przez osoby z niepełnosprawnościami.

     

    • Poradnictwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania, pozwalające ustalić szereg działań dostosowanych do sytuacji osobistej każdego Uczestnika Projektu i lokalnego rynku pracy, zarówno w ramach projektu, jak i po jego zakończeniu, ukierunkowanego na aktywizację zawodową.

     

    • Szkolenie wraz z certyfikacją zewnętrzną, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji i będą uwzględniane obecne i przewidywane zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy z włączeniem zawodów nadwyżkowych i deficytowych w regionie, jak również branż strategicznych województwa łódzkiego, powiatu ŁOM.

     

    • Staż zawodowy, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe dla podniesienia atrakcyjności stażysty na rynku pracy.

     

    • Pośrednictwo pracy, zapewni pomoc wszystkim Uczestnikom Projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

     ZAPEWNIAMY

 

• Stypendium szkoleniowe;

 

• Materiały szkoleniowe;

 

• Catering w trakcie szkolenia zawodowego;

 

• 3-miesięczny płatny staż zawodowy;

 

• Zwrot kosztów dojazdu.

Rezultaty:


Projekt zakłada aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Poddziałania IX.1.2. RPO województwa łódzkiego osiągając wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na min poziomie 56%. Po zakończeniu projektu min. 25 osób uzyska kwalifikacje a min. 14 osób podejmie zatrudnienie.


 

Wartość projektu: 1 029 625,92 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 978 144, 62 PLN


Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne,

 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT


 

KONTAKT:

 

„Aktywni od dziś!”
E-mail: aktywnioddzis@nskonsulting.pl
Tel. 533 317 655