Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Aktywni od dziś! – II edycja”


 Celem projektu: „Aktywni od dziś! – II edycja” jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 60 osób (36K/24M)w tym minimum 24 osób  z niepełnosprawnościami, wykluczonych (  w tym dotkniętym ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie łódzkim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) obszary powiatów na obszarze ŁOM: miasto Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z określonym III profilem pomocy) , które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego oraz do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz osób korzystających z PO PŻ ( Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).


Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie przez 60 Uczestników Projektu następującej ścieżki wsparcia:

• Poradnictwo Specjalistyczne / Psychologiczne, służące szczegółowemu rozpoznaniu sytuacji społecznej Uczestników, pomocy w doborze zakresu poszczególnych for wsparcia.
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych, gdzie będą prowadzone m. in. warsztaty samopoznania, zajęcia z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz trening asertywności.
• Coaching- wsparcie w osiąganiu postawionych celów.
• Poradnictwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania, polegające na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej każdego Uczestnika Projektu i lokalnego rynku pracy, zarówno w ramach projektu, jak i po jego zakończeniu, ukierunkowanego na aktywizację zawodową.
• Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji / kwalifikacji , w tym szkolenia zawodowe oraz komputerowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
• Trzymiesięczny staż zawodowy
• Pośrednictwo pracy, oferujące pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

 

ZAPEWNIAMY

Stypendium szkoleniowe

• Płatny staż zawodowy

• Catering podczas szkolenia

• Zwrot kosztów dojazdu

• Materiały szkoleniowe

• Wykwalifikowaną kadrę trenerów

• Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

 

Rezultaty:
Projekt zakłada aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Poddziałania IX.1.2. RPO województwa łódzkiego osiągając wskaźnik efektywności społecznej na min poziomie 34%. oraz wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na min poziomie 22 %. Po zakończeniu projektu min. 25 osób uzyska kwalifikacje a min. 14 osób podejmie zatrudnienie. 


Wartość projektu: 994 858,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 845 629,73 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r.


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne,
  Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

 

 

KONTAKT
„Aktywni od dziś! – II edycja”
E-mail: aktywnioddzis2@nskonsulting.pl
Tel. 533 317 655