Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Bądź przedsiębiorczy - pracuj u siebie!”

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działania 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród 40 Uczestników Projektu (24Kobiet,16Mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym w woj. dolnośląskim na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego (z czego co najmniej 40% Uczestników projektu z terenów wiejskich),
od 01.02.2017-30.09.2018.


Działania zaplanowane w ramach projektu to:
- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
-przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
-wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.


Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn na terenie woj. dolnośląskiego poprzez zachęcenie obojga płci do samozatrudnienia oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia obejmującego doradztwo i szkolenia, przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe. Efektem projektu będzie przygotowanie K i M do samodzielnego prowadzenia DG bez stereotypowego przypisywania postaw przedsiębiorczych do którejkolwiek z płci.

Cel zostanie osiągnięty do 30.09.2018 roku.

Wartość projektu:  1 741 920,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 689 208,00 PLN


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  • KONTAKT:
    „Bądź przedsiębiorczy –pracuj u siebie!”
    Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
    e-mail:pracujusiebie@nskonsulting.pl
    tel.: 513 313 965