NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Daj się zatrudnić!”Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie  2020,
Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy,
Działanie 6.6. Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

 

 

 

Celem projektu jest PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA ORAZ PONOWNEGO ZATRUDNIENIA POPRZEZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 72 osób z województwa lubuskiego.

 


Grupę docelową w projekcie stanowią 72 osoby (44 kobiety i 28 mężczyzn) w tym:

• min. 80 % tj. 58 pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy – Grupa A

• max. 20 % tj. 14 osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (za osoby takie uznaje się osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) – Grupa B

• kobiety

• osoby w wieku 50 lat i więcej

• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED
3 włącznie)

• pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego, zatrudnieni na terenie województwa lubuskiego

• osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego  w rozumieniu KC.

 

Dla Uczestników Projektu przewidziano dwie ścieżki wsparcia:


Grupa A:

Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD);

Indywidualne poradnictwo psychologiczne;

Szkolenia zawodowe.


Grupa B:

Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD);

Indywidualne poradnictwo psychologiczne;

Szkolenia zawodowe;

Pośrednictwo pracy;

Staż (3 miesiące).

 

 

 

Projekt zakłada, iż po opuszczeniu projektu co najmniej 50% uczestników, które ukończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

 

Wartość projektu: 750 555, 95 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 637 972, 55 zł

 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 30.06.2018 r.

 


Kontakt:
tel.: 519 323 895
e-mail: dajsiezatrudnic@nskonsulting.pl
www.projektynsk.pl/