Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie 
„I Ty osiągniesz sukces w branży IT”

nr projektu WND-POWR.01.02.01-24-0046/17

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i umożliwienie wejścia na rynek pracy u 80 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych w wieku spełniających kryteria grupy docelowej w okresie od 01.02.2018 do 30.11.2018. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących województwo śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Priorytetowo traktowani będą absolwenci uczelni wyższych.

 

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania
2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w formie ciągłej
3. Szkolenia prowadzące do nabycia/podwyższenia lub dostosowania kompetencji/kwalifikacji z branży IT, niezbędnych na rynku pracy
4. Staże zawodowe prowadzące do nabycia/uzupełnienia doświadczenia zawodowego 
Planowanym efektem w ramach projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji  przez Uczestników Projektu. Cel zostanie osiągnięty do 30.11.2018 roku.


Wartość projektu:
 1 389 809, 28 PLN

Kwota dofinansowania:
1 320 318, 81 PLN

Okres realizacji projektu:

01.02.2018 – 30.11.2018 r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KONTAKT:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: ityosiagnieszsukces@nskonsulting.pl
tel.: +48 533 317 673


mapadotacji.gov.pl
funduszeeuropejskie.gov.pl