Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„I Ty wrócisz do zawodowej gry!”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu działających w sektorze zielonej gospodarki przez 72 (44K/28M) osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące w woj. lubelskim (w rozumieniu KC) poprzez uzyskanie w okresie 01.06.2016-30.06.2017 wsparcia outplacementowego, obejmującego (w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości określonych podczas doradztwa zawodowego z IPD): szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne, staż, pośrednictwo pracy, dodatek relokacyjny, umożliwiającego podjęcie zatrudnienia przez min. 55% Uczestników Projektu.


GRUPA DOCELOWA: 72 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:


 • 60% kobiet (min.44 os.)
 • min. 50% osób z niskimi kwalifikacjami (36os.)(wykszta łcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie- max. wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • min. 50% osób powyżej 50 r.ż. (min. 36 os.).

  Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. lubelskiego (zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).


   


  GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:


  1. Doradztwo zawodowe z Indywidualnymi Planami Działania (IPD)
  2. Szkolenia zawodowe
 • Sortowacz surowców wtórnych
 • Monter urządzeń energii odnawialnej
 • Ogrodnik terenów zieleni
 • Kosztorysant budowalnh
 • Doradca ds. OZE
 • Przedstawiciel handlowy w zakresie fotowoltaiki
  3. Poradnictwo psychologiczne
  4. 3-miesięczny staż zawodowy
  5. Pośrednictwo pracy
  6. Dodatek relokacyjny w wysokości 6 000 zł


   

  ZAPEWNIAMY:


 • Stypendia szkoleniowe
 • Stypendia stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Certyfikowane egzaminy VCC
 • Materiały szkoleniowe
 • Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW

   


  PLANOWANE EFEKTY:


 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: min. 55% Uczestników Projektu, tj. min. 40 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: min. 80% Uczestników Projektu, tj. min. 58 osób.

   

  Wartość projektu:  1 191 450,53 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 012 732,95 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2017 r.


   


  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „I Ty wrócisz do zawodowej gry!”
  ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  czynne w godz. 8-16
  e-mail: zespolprojektu10.02@nskonsulting.pl
  tel.: 533 317 676