Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

 

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO SUKCESU!”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU Głównym celem projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!” jest podwyższony poziom kompetencji kluczowych 144 osób (86 kobiet i 58 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych i ICT zakończonych walidacją i certyfikacją kompetencji.


Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 czerwca 2016 do 31 stycznia 2017 r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT i/ lub języków obcych z terenu woj. lubelskiego.


Grupę docelową w 100% stanowić będą osoby fizyczne (bezpośrednio korzystające ze wsparcia EFS) zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne. Dodatkowo wśród grupy docelowo wyznaczono następujące podgrupy: a) osoby z niepełnosprawnościami – min. 20% Uczestników Projektu (min. 29 osób), b)osoby w wieku 50 lat i więcej – min. 30% Uczestników Projektów (min. 44 osoby).

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 


Szkolenia językowe:
 • język angielski – na poziomie: 0-A2, A1-A2, A2-B2, B1-B2
 • język niemiecki – na poziomie: 0-A2, A1-A2, A2-B2
 • język francuski – na poziomie: 0-A2, A1-A2

   


  Szkolenia z zakresu ICT:

 • Szkolenia komputerowe na różnym poziomie zaawansowania: podstawowy (A), średniozaawansowany (B)

   


  Szkolenia językowe zakończą się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego VCC lub równoważnego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.


  Szkolenia z zakresu ICT zakończą się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego z kompetencji cyfrowych zgodnymi ze standardami informatycznymi opracowanymi na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych, przeprowadzonych w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwia przygotowanie ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framwork).


  Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 70% Uczestników Projektu pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z ESOK, oraz uzyskanie przez co najmniej 70% Uczestników Projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego kompetencje cyfrowe.

   


  Wartość projektu:  651 604,45 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 553 863,78 PLN


  Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.01.2017 r.

   


  Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”
  ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  czynne w godz. 8-16
  e-mail: kompetencje.kluczowe@nskonsulting.pl
  tel.: 533-317-644