„Kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego”Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie  2020,
Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy,
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy.

 

 

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, wyłącznie biernych zawodowo po 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarze województwa lubuskiego poprzez aktywizację zawodową 60 osób, dzięki zapewnieniu im kompleksowego wsparcia, dostosowanego do potrzeb.

 


Grupę docelową w projekcie stanowi 60 osób (45 K/15 M) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne, wyłącznie biernych zawodowo po 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (w rozumieniu KC) na obszarze woj. lubuskiego w tym:

  • kobiety (45 os.),
  • osoby niepełnosprawne (min. 3 osoby).

 

Dla Uczestników Projektu zaplanowano poniższe działania:

  1. Poradnictwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Szkolenia zawodowe
  4. Staż zawodowy dla 40 Uczestników Projektu, u których zdiagnozowano w IPD potrzebę odbycia stażu. (3 miesiące).

Projekt zakłada, że minimum 15 osób zdobędzie lub podniesie kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 25 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.


Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.08.2018 r.

 

 

Wartość projektu: 478 331 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 406 581,35 zł

 

 

 


Kontakt:
tel.: 519-323-895
e-mail: kwalifikacjedosukcesu@nskonsulting.pl
www.projektynsk.pl/
www.mapadotacji.gov.pl/