Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Młodzi na rynku pracy!”

 

nr projektu POWR.01.02.01-06-0012/16

 

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Czas realizacji: 01.02.2017 r.-31.05.2018 r.


CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest aktywizacja zawodowa i zwiększona zdolność
do zatrudnienia u 100 osób młodych (60 kobiet i 40 mężczyzn), w wieku 15-29 lat  pozostających bez pracy (bezrobotnych, biernych zawodowo), w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzn. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP POWER, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego powiatów: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, puławski, tomaszowski, zamojski.


Planowane efekty:


Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 50 osób


Wartość projektu: 1 323 613,64 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
1 115 541,57 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Kontakt
„Młodzi na rynku pracy!”
e-mail: narynkupracy@nskonsulting.pl
tel.: 533-313-961