Firma NS Konsulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie
„Nie zostawaj bez pracy”
nr projektu RPPM.05.02.02-22-0029/16Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 05 – Zatrudnienie
Działania 05.02. -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 

 

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), zarejestrowanych jako bezrobotne, należących do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące powiaty na terenie województwa pomorskiego: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.

 


Celem projektu jest podniesiona aktywność zawodowa 74 osób (45K/29M) pozostających bez pracy poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu.

 

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

• Identyfikacja i diagnoza potrzeb Uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

• Grupowe poradnictwo psychologiczne

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

• Pośrednictwo pracy

• Szkolenie zawodowe dobrane do potrzeb uczestnika

• 3-miesięczne płatne staże zawodowe

 

 

Planowanym efektem w ramach projektu jest uzyskanie kwalifikacji i kompetencji oraz poprawa sytuacji społeczno-zawodowej Uczestników Projektu i ich rodzin.

 

Wartość projektu:
 954 531,64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
854 054,62 PLN

Okres realizacji projektu:
01.09.2017-30.06.2018 r.


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.