Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nowa droga do zatrudnienia”

 

Celem projektu projektu jest podwyższona zdolność do zatrudnienia u 90 osób (54 kobiet i 36 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej, osiągnięta dzięki zindywidualizowanemu i kompleksowemu wsparciu w ramach projektu, prowadząca do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu.

 

Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 października 2016 do 31 października 2017 r. Planowane rezultaty:

 


 • min. 7 osób odchodzących z rolnictwa podejmie pracę
 • min. 85% Uczestników Projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe/komputerowe
 • min. 85% Uczestników Projektu nabędzie doświadczenie zawodowe

   


  Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa podkarpackiego (100% Uczestników Projektu), w tym 30% stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne, 20% - rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha zamierzający odejść z rolnictwa, a także 20% - rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia.

   


  Główne działania przewidziane w projekcie:

   


 • centrum diagnozy – zajęcia z doradcą zawodowym
 • szkolenia zawodowe z certyfikacją (śr. 120 h)
 • kursy komputerowe z certyfikacją (100 h)
 • płatny, staż zawodowy (3 lub 6 m-cy)
 • pośrednictwo pracy.

   


  Wartość projektu: 1 535 904,00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 413 031,68 PLN

   


  Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „Nowa droga do zatrudnienia”
  Biuro Projektu
  Czynne w godz. 8-16
  e-mail: nowadroga@nskonsulting.pl
  tel.: 533-314-981