Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nowe kompetencje od dziś”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU Głównym celem projektu „Nowe kompetencje od dziś” jest podniesienie atrakcyjności zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych i komputerowych u 120 osób, które zgłoszą z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT lub języków obcych.

Cel realizowany będzie od 01.06.2016 do 28.02.2017. Projekt przyczyni się do wzrostu liczby osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały lub nabyły kompetencje w zakresie ITC i języka angielskiego. Projekt skierowany jest do osób pracujących, które zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego, ( w przypadku os. fizycznych pracują/zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC).

 

Grupę docelową stanowi 120 osób w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, w tym:

 


 • osoby powyżej 50 roku życia - min. 30% Uczestników Projektów (tj. 36 os.)
 • osoby niepełnosprawne – min. 20% Uczestników Projektu (tj. 24 os.)
 • kobiety - min. 60% Uczestników Projektu (tj. 36 os.)

   


  Formy wsparcia przewidziane w projekcie to:
  1. szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1/A2 lub poziomie B1/B2,
  2. szkolenia z zakresu ITC:

 • szkolenia komputerowe na poziomie A lub B zgodnie z ramami DIGCOMP

  Szkolenia językowe zakończą się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego VCC lub równoważnego zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Szkolenia z zakresu ICT zakończą się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego z kompetencji cyfrowych zgodnymi z ramami DIGCOMP. Głównym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie zmniejszenie liczby osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały lub nabyły kompetencje w zakresie ICT i języka angielskiego wśród 70% Uczestników Projektu tj. u 84 osób.

   


      


  Wartość projektu:  966 428,10 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 821 463,88 PLN

   


  Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „Nowe kompetencje od dziś”
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
  e-mail: nowekompetencje@nskonsulting.pl
  ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  czynne w godz. 8-16
  tel.: +48 533 317 656