Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie  
„Nowe możliwości”nr projektu RPPM.05.06.00-22-0019/17
Projekt jest realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 05 – Zatrudnienie
Działania 05.06 – Adaptacyjność pracowników


Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego (w tym minimum 36 kobiet) pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).


Do udziału zapraszamy szczególnie :
• Kobiety
• Osoby z niepełnosprawnościami
• Osoby w wieku ponad 50 lat
• Osoby i o niskich kwalifikacjach zawodowych


W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia :
• Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
• Poradnictwo psychologiczne
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe
• Staż zawodowy


Zapewniamy:
• Wykwalifikowaną kadrę trenerów
• Materiały szkoleniowe
• Catering
• Zwrot kosztów dojazdu
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe


Planowanym efektem realizacji projektu jest uzyskanie kwalifikacji / kompetencji prowadzących do poprawy sytuacji zawodowej Uczestników.
Cel zostanie osiągnięty do 31.07.2018roku.


Wartość projektu: 900 786,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 765 668,10 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.07.2018 r.

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KONTAKT:
e-mail: nowemozliwosci@nskonsulting.pl
tel.: +48 699 670 900