Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Odważnym krokiem na lokalny rynek pracy”

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.


Celem Projektu
jest wyższa aktywność zawodowa u 50 (30 K/20 M) osób powyżej 29 roku życia
z województwa wielkopolskiego bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, dzięki wyższym kompetencjom, doświadczeniu zawodowemu i motywacji.


Grupę docelową stanowi 50 osób:
• 45 (27 M i 18 K) osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
• 5 (3 K i 2 M) osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:
• osoby długotrwale bezrobotni;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, wolsztyński, nowotomyski, grodziski, kościański zawarte w wykazie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.


Działania zaplanowane w ramach Projektu to:
• Identyfikację i diagnozę potrzeb Uczestników wraz z IPD.
• Szkolenie zawodowe (do wyboru jedno):
- Projektant wnętrz;
- Projektant mebli i wzornictwa przemysłowego z zakresu meblarstwa;
- Renowator mebli artystycznych;
- Stolarz – renowator.
• Staże zawodowe (3 miesiące).
• Pośrednictwo Pracy.

 

Planowane efekty realizacji Projektu przyczynią się do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób: długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup.

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez identyfikacje potrzeb, możliwości, predyspozycji każdego Uczestnika Projektu, w celu dobrania odpowiedniego szkolenia zawodowego; kompleksowe wsparcie doradczo - szkoleniowe; odbycie stażu zawodowego oraz uczestnictwo w pośrednictwie pracy.

 Wartość projektu: 805 010,63 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
684 259,04 zł


Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. do 30.11.2017 r..


 • KONTAKT:
  „Odważnym krokiem na lokalny rynek pracy”

  Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu:
  tel.: 519 323 895
  e-mail: odwaznymkrokiem@nskonsulting.pl
  www.projektynsk.pl/