Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Otwarci na nowe możliwości – podkarpacki rynek pracy dla aktywnych”Cel główny projektu: podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 72 osób (w tym 44 K i 28 M) w wieku powyżej 29 r. ż. oraz osoby w wieku 50+, bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, osoby o niskich kwalifikacjach, a także odchodzących z rolnictwa oraz osób niepełnosprawnych i rodziców/opiekunów prawnych min. 3 dzieci do 18 r.ż.

Rezultat działań: Uczestnicy Projektu trwale podniosą swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe. Otrzymają certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności. Realizacja poszczególnych zadań projektu będzie skutkować podjęciem pracy przez Uczestników Projektu.
Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, na terenie powiatów: bieszczadzkim, leskim, brzozowskim, jasielskim.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
1. Identyfikacji potrzeb i możliwości uczestników projektu
2. Szkolenia zawodowe
3. Płatny staż zawodowy
4. Pośrednictwo Pracy


Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2018-12-31
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy
Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Wartość projektu: 1 012 363,99 PLN
Kwota dofinansowania: 860 509, 39 PLN
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KONTAKT:
„Otwarci na nowe możliwości – podkarpacki rynek pracy dla aktywnych”
e-mail: otwarcinanowe@nskonsulting.pl
tel.: +48 533 317 656
http://www.projektynsk.pl/otwarci-na-nowe-mozliwosci/