Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Perspektywa na SUKCES”

 

Celem głównym projektujest większa zdolność do zatrudnienia i samozatrudnienia osiągnięta dzięki adaptacji profili kompetencyjnych do wymagań rynku pracy i zapotrzebowania łódzkich pracodawców osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia typu outplacement.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: łącznie 125 osób (75K, 50M) które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących województwo łódzkie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym uwzględniając:

 

1. Osoby w wieku powyżej 54 roku życia (min. 30% tj. 38 osób)
2. Kobiety (min. 60% tj. 75 osób)

 


Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem IPD)
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem VCC
• 3 miesięczne staże zawodowe
• Studia podyplomowe
• Bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej
• Doradztwo oraz szkolenia na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
• Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze

 


Wartość projektu: 1 949 334,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 656 934,10 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.01.2018r.

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

KONTAKT:
„Perspektywa na SUKCES”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: perspektywanasukces@nskonsulting.pl
tel.: +48 533 314 816