Firma NS Konsulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie „Powrót do aktywnej przyszłości
nr projektu RPLU.11.01.00-06-0081/16


Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne
Działanie 11.1 Aktywne włączenie


Czas realizacji: 01.09.2017 r. - 31.03.2018 r.

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób spełniających kryteria grupy docelowej i podjęcie zatrudnienia wśród co najmniej 15 osób spełniających kryteria grupy docelowej, m.in. poprzez: diagnozę potrzeb i indywidualnych planów działania, indywidualne i kompleksowe poradnictwo psychologiczne, indywidualny i kompleksowy coaching kompetencji i umiejętności społ., indywidualny i kompleksowy jobcoaching, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez min. 30 osób.

Grupa docelowa: 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) – osoby niepełnosprawne, wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujące powiaty na terenie województwa lubelskiego, w których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego: (włodawski, chełmski, hrubieszowski), w tym w szczególności:
- osoby pozostające bez zatrudnienia
- osoby bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby z niepełnosprawnością
- otoczenie osób wykluczonych społecznie

 

Planowane efekty:

- Wzrost integracji społeczeństwa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie

- Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społeczeństwa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie


W szczególności:

- Min.50% uczestników szkoleń w projekcie uzyska kwalifikacje - 30

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 15

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17


 Wartość projektu: 999 687,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 849 734,58 PLNKONTAKT:
Powrót do aktywnej przyszłości
e-mail: doprzyszlosci@nskonsulting.pl
tel.: 533-317-676 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl