Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„RECEPTA NA ZWOLNIENIE”

 

Celem głównym projektu jest zwiększona zdolność do powrotu na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia przez 50 Uczestników Projektu (30 kobiet i 20 mężczyzn), których będą stanowić w 100% osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, lubelskiego, kraśnickiego, łukowskiego, ryckiego, tomaszowskiego, zamojskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, m. Lublin w woj. lubelskim, w tym co najmniej 40% Uczestników Projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach.


Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 czerwca 2016 do 31 marca 2017 r. Planowanym efektem po zakończeniu projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 55% uczestników (28 osób).


Główne działania przewidziane w projekcie:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem IPD)
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże

   


  Wartość projektu:  993 096,25 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 844 131,81 zł


   


  Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


   

  KONTAKT:
  „Recepta na zwolnienie”
  ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  czynne w godz. 8-16
  e-mail: receptanazwolnienie@nskonsulting.pl
  tel.: 533-317-636