Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


„Twój wybór – Twoja szansa!”Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn)zamieszkujących  na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki

 

 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:
-Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
-Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Należących  do co najmniej jednej  z poniższych grup:
-Bezrobotni objęte III profilem pomocy 
-Bierni zawodowo
-Kobiety
-Osoby Niepełnosprawne

 


W ramach projektu oferujemy :
•Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki oraz ustalenie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki reintegracji - 6h
• Warsztaty autoprezentacji - Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - 16h
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 20h
• Pośrednictwo pracy - 6h
•  Certyfikowane  Szkolenia zawodowe dostosowane do  potrzeb Uczestnika/czki zdiagnozowanych po analizę  potrzeb i opracowaniu IPD - 80h
• Certyfikowane Szkolenie  komputerowe - 64 h
• PŁATNY STAŻ ZAWODOWY  - 3 miesiące

 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- profesjonalną kadrę wykładowców,
- catering
- certyfikaty;

 

 

 

Wartość projektu: 980 435,85 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
833 370, 47 PLN
Okres realizacji projektu:
01.01. 2018 – 31.08.2018r.

 

 


KONTAKT:
Twój wybór - Twoja szansa !
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: twojwybor-twojaszansa@nskonsulting.pl
tel.: 699 670 296

 


Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.