gora_zaczynamy

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Własna firma – od dziś.”

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy Działania 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 60 osób, z obszaru woj. świętokrzyskiego (w rozumieniu przepisów KC, które uczą się lub zamieszkują województwo świętokrzyskie), w wieku powyżej 29 r. ż.*, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby po 50 r. ż.**, osoby z niepełnosprawnościami (10 % UP), długotrwale bezrobotne, nisko wykwalifikowane, w tym 60 % K oraz osób odchodzących z rolnictwa (20 % UP).

 

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

 

  • - wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego zakończonego IPD,
  • - wsparcie w postaci doradztwa grupowego,
  • - wsparcie w postaci szkolenia ABC Przedsiębiorczości,
  • - bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej,
  • - wsparcie pomostowe finansowe oraz w formie doradztwa.

 

Planowanym efektem w ramach projektu jest utworzenie przez Uczestników Projektu – 45 mikroprzedsiębiorstw. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2017 roku.

 

Wartość projektu:

 1 754 280,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:

1 717 641,00 PLN
Okres realizacji projektu:

01.02.2016 – 30.06.2017 r.

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

* Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

** Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 

 

KONTAKT:
„Własna firma – od dziś.”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail:wlasnafirma-oddzis@nskonsulting.pl
tel.: +48 519 323 890