Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie 
„Wykluczeni? Wykluczone!”
nr projektu RPLU.11.01.00-06-0070/16


Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne
Działania 11.1 – Aktywne włączenie

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia u 48 osób niepełnosprawnych (w tym minimum 29 kobiet) pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych należących do III grupy os. sprofilowanych jako os. oddalone od rynku pracy, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, pochodzących z otoczenia osób wykluczonych społecznie, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. lubelskiego w powiatach łukowskim, puławskim, radzyńskim w okresie od 01.09.2017 do 30.04.2018.


Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników (IPD),

• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

• Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

• Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,

• Staż,

• Pośrednictwo pracy.

 


Planowanym efektem w ramach projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji  przez Uczestników Projektu. Cel zostanie osiągnięty do 30.04.2017roku.


Wartość projektu:
 848 290,20 PLN
Kwota dofinansowania:
805 875,69 PLN


Okres realizacji projektu:

01.09.2017 – 30.04.2018 r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


KONTAKT:
„Wykluczeni? Wykluczone!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wykluczeni-wykluczone@nskonsulting.pl
tel.: +48 533-314-982

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl