NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Nr projektu RPMA.09.01.00-14-7930/17
Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.Cel i krótki opis projektu:


Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. Mazowieckie dla 60 uczestników projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn). Projekt obejmuje wyłącznie obszary  poniżej progu defaworyzacji w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy tej zaliczmy: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby z niepełnosprawnością (min. 5% Uczestników Projektu), osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek


Cel zostanie zrealizowany w okresie od  01.09.2017 r.- 30.06.2018 r.


Formy wsparcia dla Uczestników Projektu:


Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów 60 Uczestników Projektu (6h/UP,
3 spotk.x2h,śr. 1 raz/tyg.),której efektem będą:  identyfikacja przez UP własnych zasobów: mocnych i słabych stron ,ograniczeń i potencjału, nabycie umiejętności poszukiwania
i uzyskiwania zatrudnienia, nabycie nowych kompetencji;


Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich dla 60 UP (6h/grupę,3spotk.x2h-śr.1 raz w tyg.) –obejmujące podstawowe terminy związane z kompetencjami psychospołecznymi -techniki kreowania wizerunku, z szczególnym uwzględnieniem ubioru, etykiety
i autoprezentacji –metody radzenia sobie ze stresem -podstawowe pojęcia, jak m.in.: demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo i prawa obywatelskie;


Szkolenie służące nabyciu/podniesieniu kwalifikacji dla 60 UP (2 miesiące, 56h/gr.,10gr.8h/dzień,7 spotk.,śr.3 spotk./mies.), Szkolenia będą dostosowane
do indywidualnych potrzeb UP wynikających z opracowanej ścieżki reintegracji
i zapotrzebowania rynku pracy. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi dokumentem (certyfikatem). Szczegółowa tematyka szkoleń będzie dobrana uwzględniając potrzeby UP i sytuacje na rynku pracy zdiagnozowaną podczas zadania nr 1.


Edukacja finansowa obejmie 18 osób, zajęcia grupowe (6h/grupę, 3spotk.x2h-śr.1 raz w tyg.), Program zajęć będzie obejmował m.in. zagadnienia: planowanie finansowe i budżet domowy zapobieganie zadłużeniu, bezpieczne korzystanie z wybranych usług i produktów finansowych, alternatywne formy lokowania kapitału, prawa konsumenta, siła oddziaływania reklamy. Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych i zostaną zakończone testem sprawdzającym podstawowe informacje z zakresu edukacji finansowej


Pośrednictwo pracy dla 18 UP (6h/UP,4spotk.x1,5h-śr.1xmies.).Zadanie przewidziane dla UP, którzy podczas Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP wykażą największą potrzebę objęcia tą formą wsparcia, tj. osoby bezrobotne, szczególnie os. długotrwale bezrobotne, które są gotowe do aktywnego poszukiwania pracy. Pomoc będzie polegała
na m.in.: pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich UP, inicjowaniu, organizowaniu kontaktów UP z pracodawcami, udostępnianiu pracodawcom poszukującym pracowników info o UP pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia;


Staż zawodowy, który obejmie: 18 osób, u których podczas Diagnozy Indywidualnych Potrzeb i Potencjału UP zostanie rozpoznana potrzeba zwiększenia doświadczenia zawodowego (3 miesiące, 8h/dzień).


Zapewniamy:

-materiały szkoleniowe

-catering podczas szkolenia

-zwrot kosztów dojazdu dla 30% UP

-certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

-STYPENDIUM SZKOLENIOWE

-3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWYWartość projektu: 530 491,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 424 393,20 PLNProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020

 KONTAKT
„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”
NS konsulting Sp. z o.o.
Email: wylacz-ubostwo@nskonsulting.pl,
tel. 699 670 303

 

 

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl