Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”

 

Celem projektu jest podniesienie zdolność do zatrudnienia 108 Uczestników Projektu (60 kobiet
i 48 mężczyzn)- osób po 29.roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących zg. z art. 25 Kodeksu Cywilnego na obszarze Województwa łódzkiego.


Cel zostanie osiągnięty w okresie I 2017r.- II 2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia.


 W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy dla wszystkich Uczestników Projektu :
- PORADNICTWO ZAWODOWE wraz z identyfikacją potrzeb Uczestników oraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
- wysokiej jakości SZKOLENIA ZAWODOWE (dostosowane do potrzeb Uczestników i potrzeb regionalnego rynku pracy )
- PŁATNE STAŻE ZAWODOWE (3 miesięczne lub 6 miesięczne)
- POŚREDNICTWO PRACY (udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i kompetencjami)


Planowanym efektem realizacji projektu jest spełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:
- dla osób niepełnosprawnych
- dla osób długotrwale bezrobotnych
- dla osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej

Wartość projektu: 1 889 657,86 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 606 209,18 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


  • KONTAKT:
    „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”
    e-mail:znowaktywni@nskonsulting.pl
    tel.: 795-714-223